Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie i realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych 200S-3E4PSL
Wykład (WYK) Semestr letni 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Lessel W., 2008, Zarządzanie projektem. Jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć projekt?, Wydawnictwo BC Edukacja, Warszawa.

2. Maziarka M., Wiatr G. i in., 2005, Projekty kulturalne - krok po kroku. Podręcznik projektodawcy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa. Publikacja dostępna również w wersji PDF: http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/C607D5F022D0EB5FC1256FF90049BBDE/

$file/Projekty_kulturalne_krok_po_kroku-83-89218-87-9.pdf,

1. Podręcznik: zarządzanie cyklem projektu, marzec 2001, pakiet szkoleniowy Rady Europy i Komisji Europejskiej, seria „T-KIT”, Komisja Europejska: http://www.akademia.rownacszanse.pl/images/14814_projekt.pdf

2. Abrignani, B. Gomes, R., D. de Vilder (red.), 2000, Zarządzanie projektem. Pakiet szkoleniowy nr 3, seria „T-KIT”, Rada Europy i Komisja Europejska: http://www.training-youth.net/INTEGRATION/TY/Publications/tkits/tkit3/polish/index.html

3. Fundusze i zarządzanie finansami, Pakiet szkoleniowy nr 9, 2000, seria „T-KIT”, Rada Europy i Komisja Europejska.

4. Brandenburg H., 2001, Zarządzanie projektami. Wydanie 2 – uzupełnione, Wydawnictwa Akademii ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

5. Zarządzanie Cyklem Projektu – podręcznik internetowy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa, 2004 (http//www.mgip.gov.pl).

6. Ewaluacja w pracy metodą projektu, 2011, Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu, cz. 4, FRSE, Warszawa.

7. Heroic Imagination Project: http://heroicimagination.org/

1. EU Guides: http://ec.europa.eu/youth/yia/yia_programme_guide_en.pdf; http://www.mlodziez.org.pl/s/p/artykuly/70/703/folder_mlodziez.pdf

2. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - projekty i ich realizacja: http://www.equal.org.pl/download/kompendium.pdf

3. Pietras P., Szmit M., 2003, Zarządzanie projektami: wybrane metody i techniki, Wydawnictwo „Horyzont”.

4. Grzeszczyk T., 2009, Ocena projektów europejskich 2007 – 2013, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

5. Matczewski A., 2001, Zarządzenie projektem, [w:] Koźmiński A., i Piotrkowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydanie V, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

6. Jordan P., Skrzypczak B., 2002 Centrum Aktywności lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej, CAL, Warszawa.

7. Skierniewski T., Baza danych na potrzeby ewaluacji – rodzaje niezbędnych informacji oraz źródła ich pozyskiwania. Budowanie informacji na potrzeby polskiego systemu ewaluacji: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

8. Inne publikacje proponowane w trakcie zajęć

Efekty uczenia się:

Potrafi - w oparciu o analizę literatury obowiązkowej i uzupełniającej – scharakteryzować elementy projektu

Zna terminologię stosowaną w przygotowywaniu wniosków projektowych

Potrafi nazywać poszczególne elementy wniosku projektowego i dokonać ich analizy wyliczać, wytłumaczyć, zdefiniować

Potrafi wymieniać zasady przygotowania kosztorysu, matrycy logicznej, harmonogramu

Potrafi zidentyfikować potrzeby beneficjentów docelowych

Potrafi zaproponować adekwatne do problemu i potrzeb beneficjentów działania projektowe

Potrafi podsumować rezultaty projektu dokonując ewaluacji i przygotować raporty końcowe

Potrafi zaplanować strategię i metodologię działań w projekcie

Potrafi tworzyć poszczególne elementy wniosku projektowego

Posiada umiejętność współpracy w zespole projektowym

Potrafi wyszukiwać dane do diagnozy potrzeb oraz dane o zrealizowanych projektach nt. zróżnicowanych środowisk beneficjentów docelowych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach. Oceniane będą wypowiedzi ustne podczas prezentacji pracy grup zadaniowych w oparciu o znajomość literatury przedmiotu. Egzamin składający się z pytań otwartych i zamkniętych oraz obrony koncepcji projektu.

Zakres tematów:

1. Definicje, typologizacja i modele projektów. Społeczne, psychologiczne, edukacyjne i kulturotwórcze funkcje projektu. Projekty a programy.

2. Teoretyczne i praktyczne podstawy projektowania lokalnych, regionalnych i międzynarodowych projektów w wymiarze edukacyjnym i społecznym.

3. Diagnoza sytuacji i identyfikacja projektu. Analiza problemu i celów.

4. Procedury konstruowania projektu. Strategia i metodologia działań.

5. Projekty strategią postępowania i narzędziem integracji w życiu społeczno-kulturalnym. Międzynarodowe i krajowe projekty społeczne. Tło i przykłady rozwiązań kwestii społecznych i kulturowych w projektach i programach (przykłady projektów: lokalne, narodowe, regionalne, międzynarodowe, społeczne, międzykulturowe).

6. Analiza uwarunkowań środowiska zewnętrznego dla danego projektu społecznego, edukacyjnego, animacyjnego, rozwojowego.

7. Elementy i charakterystyka projektu (diagnoza, matryca logiczna, określanie celów i planów jego realizacji, etapy działań, planowane efekty, określenie grupy docelowej.

8. Działania, zasoby, wydatki. Budżet, harmonogram projektu (schemat Giantta), sponsoring projektów.

9. Etapy konstruowania projektu skierowanego do określonego środowiska lokalnego. Wprowadzenie do metodologii przygotowywania projektów. Case study – praca nad projektem.

10. Popularyzacja projektu. Promocja medialna projektu, kampania promocyjna, sposoby skutecznej współpracy z mediami, widoczność. Przykłady krajowych, zagranicznych i międzynarodowych kampanii promocyjnych.

11. Sposoby monitoringu i ewaluacji projektów. Przykłady ewaluacji projektów realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych, krajowych i międzynarodowych: Towarzystwa Inicjatyw Twórczych, Fundacji Inna Przestrzeń, FRSE, Stowarzyszenia dla Edukacji i kultury: SPOTKANIA, Fundacji Batorego „Dla Tolerancji”, „Pogranicze” Sztuk, Kultur, Narodów, MSZ – Polska Pomoc.

12. Przygotowywanie własnych projektów skierowanych do społeczności lokalnych. Zasady i możliwości pozyskiwania grantów, współpraca z partnerami, zasady wypełniania wniosku, zbierania oraz analizy danych.

13. Praktyczne konstruowanie projektów (zarządzanie projektem i zespołem, definiowanie celów, fazy projektu i planowanie działań, partnerstwo, patronat, matryca logiczna, rezultaty, efekt mnożnikowy i trwałość rezultatów, zarządzanie zasobami, kosztorys, ewaluacja).

14. Praktyczne konstruowanie projektów cd. (definiowanie celów, fazy projektu i planowanie działań, partnerstwo, patronat, matryca logiczna, harmonogram, schemat Gantta, rezultaty, efekt mnożnikowy i trwałość rezultatów, zarządzanie zasobami, kosztorys, ewaluacja, monitoring, raport: merytoryczny i finansowy).

15. Analiza i ocena przygotowanych projektów. Zakończenie.

Metody dydaktyczne:

Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna, metoda problemowa, wizyta studyjna i dyskusja z ekspertami realizującymi projekty w środowiskach wielokulturowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:10 - 20:30, sala 1104/1105
Urszula Markowska-Manista 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.