Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia mikrostruktur społecznych 20-2F-SMI
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę o różnych rodzajach mikrostruktur społecznych: rodzinie, grupach celowych, koleżeńskich, towarzyskich, społeczności lokalnej, wspólnotach wirtualnych i ich zmienności w czasie i przestrzeni.

Posiada wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach.

Ma podstawową wiedzę o człowieku, relacjach między ludźmi i więziach społecznych.

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe) w zakresie socjologii.

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie mikrosocjologii.

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (dozwolone dwie nieobecności)

Przygotowanie do zajęć

Wykonywanie zadań domowych

Wykonanie jednego zadania specjalnego w trakcie zajęć (socjogram, referat, wprowadzenie do dyskusji) - dodaje pół oceny do oceny z egzaminu

Zakres tematów:

Ćwiczenia

1. Zajęcia wprowadzające w problematykę. Dyskusja nad siłą oddziaływania grupy na podstawie fragmentu filmu „Chłopi” na podstawie powieści Reymonta

Porządek interakcyjny na przykładzie rozmowy

2. Porządek interakcyjny rozmowy. Socjologia interakcji Ervinga Goffmana

Goffman E. (2006). Rytuał interakcyjny, Warszawa, WN PWN, s. 114-138.

Praca domowa: analiza wybranej rozmowy

3. Analiza konwersacji, czyli współczesne metody badania reguł rozmowy

Rapley T. (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa, WN PWN, s. 133-156.

Omawianie przeprowadzonych analiz.

Funkcjonowanie mikrostruktur społecznych

4. Jak socjologowie odkryli znaczenie małych nieformalnych grup społecznych? Badania socjologii organizacji pracy na początku XX wieku

Szmatka J. (2008). Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 89-96.

Praca w grupach: kula śniegowa.

5. Co bada socjogram? Analiza rozkładu atrakcyjności interpersonalnej we własnej grupie ćwiczeniowej

Brzeziński J. (1980). Technika socjometrii, [w:] Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa, PWN, s. 287-308.

6. Tradycyjna społeczność lokalna. Mała grupa społeczna?

Zawistowicz-Adamska K. (1948). Społeczność wiejska. Łódź, Polski Instytut Służby Społecznej, s. 64-124: Dziadek 64-71, Ciotka 71-83, Najmłodsi 83-90, Młodzież 90-99, Rekrutacja 100-107, Odświętność 108-112, Wesele 113-124.

Praca z tekstem.

Więź społeczna i jej przemiany

7. Typologie związków społecznych. Socjologia Georga Simmla

Simmel G. (1975). Socjologia. Warszawa, PWN, s. 395-411.

Omówienie typologii Simmla w porównaniu do typologii przedstawionych na wykładzie.

Praca w grupach: jak poszczególe związki społeczne zmieniły się na przestrzeni lat.

8. Od wspólnoty do autonomii jednostek. Przemiany więzi rodzinnej

Szynkiewicz S. (1976). Rodzina. Elementy systemu pokrewieństwa. W: Biernacka M., Frankowska M. and Paprocka W. (red.) Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, Vol. I. Wrocław: Ossolineum, s.477–501. (referat)

Bojar H. (1991). Rodzina i życie rodzinne. W: M. Marody (red.), Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, Londyn: Aneks. (referat)

Sikorska M. (2009). Nowa matka, nowy ojcie, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 284-307. (referat)

Dyskusja seminaryjna: co i jak sie zmieniło.

9. Wspólnota wyobrażona. Od lokalności do „pracy wyobraźni”

Anderson B. (1997). Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków, Znak, s. 22-57. (referat)

10. Wzrost autoregulacji jednostek: socjologia Norberta Eliasa. Analiza kolorowych czasopism

Elias N. (2011). O procesie cywilizacji. Warszawa, WAB, s. 228-235 (wszyscy), 533-549 (referat).

Spojrzenia na socjalizację

11. Kształtowanie się jaźni. Behawioryzm społeczny George'a Herberta Meada

Krzemiński I. (1992). Teoria „symbolicznej interakcji” George'a Herberta Meada, [w:] Co się dzieje między ludźmi? Warszawa, Uniwersytet Warszawski, s. 173-210. (referat)

Tomasello M. (2002). Kulturowe źródła ludzkiego poznawania. Warszawa, PIW, rozdz. 4, s. 128-180. (referat)

12. Habitus i praktyki: socjologia Pierre'a Bourdieu

Bourdieu P. (2007). Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów. Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki, rozdz. 1, s. 23-58.

Praca z tekstem.

„Mikrobadania” własne

13. Prezentacje wyników badań studentów – nad wybranym aspektem w wybranej małej grupie społecznej

14. Prezentacje wyników badań studentów – nad wybranym aspektem w wybranej małej grupie społecznej

15. Powtórzenie

Metody dydaktyczne:

Dyskusja w grupach, dyskusja typu seminaryjnego, rozmowa kierowana, dialog, metoda przypadków, klasyczna metoda problemowa, praca z tekstem, referat, burza pytań, kula śniegowa, miniprojekty grupowe: przeprowadzenie „mikrobadania” (małe badanie z zakresu mikrosocjologii) w parach, zadania domowe dla studentów: analiza konwersacji i zadanie socjometryczne, prezentacje multimedialne studentów z zadań domowych i mikrobadań oraz dyskusja wokół nich, analiza materiałów medialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:20 - 16:55, sala 3632
Joanna Zalewska 35/ szczegóły
2 każdy piątek, 11:40 - 13:15, sala 3632
Joanna Zalewska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.